หน้า ไตรรัตน์เนอสเซอรี่

ไตรรัตน์เนอสเซอรี่ มีความตั้งใจ เลี้ยงดูบุตรหลานของท่านดั่งญาติมิตร เป็นเนอสเซอรี่ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี มีใบอนุญาติจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนอย่างถูกต้อง ดูแลน้องๆ ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี ให้มีพัฒนาการสมวัย ทั้งพัฒนาการด้านจิตใจ ด้านสุขภาพ ด้านร่างกาย และสังคมได้เป็นอย่างดี พร้อมสำหรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลและสังคมใหม่ๆ ต่อไป

แนวคิดหลัก ไตรรัตน์เนอสเซอรี่

 • ในปัจจุบันมีงานวิจัยมากมาย ถึงการเรียนรู้และพัฒนาในช่วงวัยเด็กเล็ก ที่จะเป็นพื้นฐานสำหรับการใช้ชีวิต การศึกษาในประเทศส่วนมากจะเน้นมอบความรู้ให้เด็ก เน้นจดจำ แต่ทักษะที่สำคัญในยุคศตวรรษที่ 21 จากคุณหมอ ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ คือ ทักษะ 3 อย่าง
  • 1.ทักษะใฝ่รู้ ( learning skill ) พัฒนาให้น้องๆ ชอบตามหาการเรียนรู้ ตั้งคำถาม สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
  • 2.ทักษะการใช้ชีวิต ( life skill ) พัตนาให้น้องๆ ใช้ชีวิตแบบมีจุดมุ่งหมาย ช่วยเหลือตัวเองได้
  • 3.ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT skill ) พัฒนาให้น้องๆ รู้จักรับรู้และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน
 • ทั้ง 3 ทักษะเป็นทักษะที่สำคัญที่ทางเนอสเซอรี่ จะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาน้องๆ ในทักษะด้านต่างๆ

เป้าหมายหลัก

 • กิจกรรมพัฒนาการ
 • สภาพแวดล้อมอบอุ่น และปลอดภัย
 • ผู้ปกครองไว้วางใจ
 • ใส่ใจเทคโนโลยี